วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารการทำโครงงานดังต่อไปนี้  โดยกำหนดให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้
- หัวกระดาษ กำหนดให้เป็น 1.5 นิ้ว
- ท้ายกระดาษ กำหนดให้เป็น 1 นิ้ว
- ด้านซ้ายของกระดาษ กำหนดให้เป็น 1.5 นิ้ว
- ด้านขวาของกระดาษ กำหนดให้เป็น 1 นิ้ว
- แบบอักษรให้ใช้ TH SarabunPSK โดย ชื่อบทให้ใช้ตัวหนา ขนาด 18 หัวข้อตัวหนา ขนาด 16 เนื้อหาตัวหนังสือธรรมดา ขนาด 16
    
รายละเอียดการส่งโครงงาน http://www.filecondo.com/dl.php?f=178ff51uEGXf
บทที่ 1 http://www.filecondo.com/dl.php?f=g075461uEI3Q
บทที่ 2-5 http://www.upload-thai.com/download.php?id=f5255afcbc3931dba069e13016216216